طراحی غرفه چرمین.

نمایشگاه چرم، نمایشگاه بین المللی، 1398.