طراحی غرفه رویال پلیت.

نمایشگاه تجهیزات آشپزخانه و بیمارستانی، نمایشگاه بین المللی، 1398.