طراحی غرفه جهان کریستال.

نمایشگاه لوازم خانگی، نمایشگاه بین المللی، 1398.