طراحی غرفه بهبان شیمی.

نمایشگاه کوروتک، نمایشگاه بین المللی، 1399.