طراحی غرفه صندوق حمایت از تحقیقات.

نمایشگاه کوروتک، نمایشگاه بین المللی، 1399.