طراحی غرفه زرستان.

نمایشگاه کوروتک، نمایشگاه بین المللی، 1399.