طراحی غرفه بهبان شیمی.

نمایشگاه ایران هلث، نمایشگاه بین المللی، 1398.