طراحی غرفه آترین صنعت پارسیان طب.

نمایشگاه ایران هلث، نمایشگاه بین المللی، 1398.